Bezpłatna dostawa win od 200 zł! Zamów telefonicznie: +48 603 999 715 Oferta hurtowa Kontakt z nami

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AUSTROVIN.PL

Witryna Internetowa www.austrovin.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki dokonywania zamówień
IV. Ceny i sposoby płatności
V. Realizacja zamówień
VI. Reklamacje i zwroty towarów
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
IX. Ochrona danych osobowych
X. Prawa autorskie
XI. Postanowienia końcowe  

I. DEFINICJE 

1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca – Austrovin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50.
3. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.austrovin.pl
4. Sklep – punkt sprzedaży mieszczący się w 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50, biuro@austrovin.pl,  tel.: +48 603 999 715.
5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Produkt od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę.
8. Gość - Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny
9. Produkty – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie.
10. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru.
11. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych.
12. Konto – oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym   Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie.
13. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
15. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Witrynie
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.austrovin.pl prowadzony jest przez firmę Austrovin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50, NIP: 959-194-78-12, REGON: 260593458, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział KRS pod numerem 0000414327, kapitał zakładowy Spółki 175 000 zł., Spółka  Austrovin jest właścicielem witryny austrovin.pl. Adres poczty elektronicznej: biuro@austrovin.pl, tel.: 603 999 715. Numer konta: mBank  75 1140 2004 0000 3502 7653 7911
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem austrovin.pl która służy do prezentacji towarów oraz usług (np. szkolenia) znajdujących się w ofercie Spółki Austrovin, do umieszczania informacji i tekstów dotyczących win oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją win, wybranych produktów spożywczych oraz do składania i ewidencjonowania Zamówień.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Witryny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 do 18 % alkoholu nr I/49/B/44/2019 wydane przez Prezydenta Miasta Kielce.
5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50, telefon 633 999 715, e-mail: biuro@austrovin.pl
6. Zakupów poprzez Witrynę mogą dokonywać jedynie trzeźwe, pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby prawne.
7. Sprzedawca oświadcza, iż produkty umieszczone na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego - pełni jedynie rolę informacji handlowej. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych towarów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się na Witrynie. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w formie mailowej lub telefonicznie.
8. Sklep posiada w ofercie towary wolne od wad prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.
9. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
10. Oferta Sprzedawcy jest ważna wyłącznie na terenie Polski.
11. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
12. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto na Witrynie.
13. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i zrobić jego wydruk.
14. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.
15. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny austrovin.pl,
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).
16. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, np.: odnośnie wieku Użytkownika,
b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w punkcie. 15, II Postanowienia Ogólne.
17. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem 16, II Postanowienia Ogólne, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia i bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

 III. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak również akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 603 999 715. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Sklepie położonym w 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50.
3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości,
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem,
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
11. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.  

 IV. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie   przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.
2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie,
b) za pobraniem (ZA WYJĄTKIEM WIN), czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę,
c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 75 1140 2004 0000 3502 7653 7911 z podaniem następujących danych Sprzedawcy: Austrovin Spółka z o.o., 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50 – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy,
d) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Witryny w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
6. Termin płatności:
a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki  

 V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Sklepie, pod adresem: 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50, w Dni robocze, w godzinach od 8:30:00 do 15:30, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) „Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
a) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
b) osobom do lat 18,
c) na kredyt lub pod zastaw.”).
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
7. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 2 Dni roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:
a) zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w punkcie IV.3.c lub IV 4.3.d Regulaminu,
b) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w punkcie IV.3.b Regulaminu.
8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
9. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.
10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).
11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

 VI. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Witryny w zakładce „Reklamacja i zwroty towarów”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a) pisemnie na adres: 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@austrovin.pl,
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia  wady,
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
- danych kontaktowych składającego reklamację.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres: 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem punktu VII.4. Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
- pisemnie na adres: 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@austrovin.pl.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się https://austrovin.pl/obsluga-klienta/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy/. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
- ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
- dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
-  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu  umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
6. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
7. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 50.
8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
11. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary. 

 VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Austrovin Spółka z o.o.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera Polityka Prywatności https://austrovin.pl/obsluga-klienta/polityka-prywatnosci/ zamieszczona w Witrynie. 

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.austrovin.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów i publikacji, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Austrovin Spółka z o.o. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.austrovin.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa